เพลงมหาวิทยาลัย
มาร์ชสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ราชภัฏสดุดี
ทะเลแก้วและวังจันทน์
ที่สุดของความหวัง

ขวัญใจชาวพิบูล
คืนศู่เหย้าชาวพิบูล
มาร์ชสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (เพลงบรรเลง)
พิษณุโลกเมืองมหาราช

ลาแล้วถิ่นพิบูล
นทีน่านธารฝัน
พิบูลเถิน
ถิ่นสวรรค์ขวัญพิบูล

รำวงเริงเพลงมังคละ
ราชภัฏสดุดีศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.