ความเป็นมา : ภารกิจ : บุคลากร

ความเป็นมา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก่อตั้งมาจาก โรงเรียนฝึกหัดประจำมณฑลพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2469 พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามลำดับ เป็นเวลากว่า 90 ปี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน คือ "ศิษย์เก่า" ที่สำเร็จการศึกษาและกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ หลายสาขาอาชีพ อาจมีการรวมตัวกันในโอกาสต่างๆบ้าง แต่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย
            เพื่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆโดยร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้ง "งานศิษย์เก่าสัมพันธ์" ขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2557 ต่อมามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการโดยบูรณาการภารกิจกับหน่วยแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา และเรียกชื่องานใหม่ว่า "งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์" ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ "ศิษย์พิบูล" หมายถึงศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยคือ "ศิษย์ปัจจุบันคือความภูมิใจ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยคือศักดิ์ศรีสถาบัน"


ภารกิจงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

            - หน่วยฐานข้อมูลศิษย์เก่า

            - หน่วยสารสนเทศศิษย์เก่า

            - หน่วยเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

            - หน่วยติดตามประเมินผลศิษย์เก่า


บุคลากร

             ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

             นายอำพน กลีบปาน        ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

             นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์    หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

             นายปองภพ ด้วงน้อย        บุคลากรงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.